Προστατεύουμε τον μητρικό θηλασμό
Προάγουμε τον μητρικό θηλασμό
Στηρίζουμε τη θηλάζουσα μητέρα
Φροντίζουμε για την ασφαλή χρήση των φαρμάκων