Άρθρο 8

Category: Άρθρο 8 Hits: 2368
Πρόσωπα που απασχολούνται από τους παραγωγούς και τους διανομείς

8.1 Σε συστήματα με κίνητρα πωλήσεων για το προσωπικό μάρκετινγκ, δεν πρέπει να περιλαμβάνεται το σύνολο των πωλήσεων των προϊόντων που άπτονται του αντικειμένου του παρόντος Κώδικα στον υπολογισμό των επιμισθίων (bonus), ούτε πρέπει να καθορίζονται ποσοστώσεις ειδικά για τις πωλήσεις των συγκεκριμένων προϊόντων. Αυτό δεν σημαίνει ότι απαγορεύεται η καταβολή επιμισθίων βάσει των συνολικών πωλήσεων που πραγματοποιεί μία εταιρεία σε άλλα προϊόντα που διατίθενται από αυτήν.

8.2 Το προσωπικό που ασχολείται με την προώθηση των προϊόντων που άπτονται του αντικειμένου του παρόντος Κώδικα δεν πρέπει, στα πλαίσια των εργασιακών τους υπευθυνοτήτων, να εκτελεί εκπαιδευτικές λειτουργίες σε σχέση με έγκυες γυναίκες ή μητέρες νηπίων και μικρών παιδιών. Αυτό δεν σημαίνει ότι τέτοιο προσωπικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλες λειτουργίες από το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης μετά από αίτημα και με τη γραπτή έγκριση των αρμόδιων αρχών της σχετικής κυβέρνησης.