Άρθρο 9

Category: Άρθρο 9 Hits: 2327

Σήμανση

9.1 Οι ετικέτες πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για την σωστή χρήση του προϊόντος, και έτσι ώστε να μην αποθαρρύνεται ο θηλασμός.

9.2 Οι κατασκευαστές και οι διανομείς βρεφικών γαλάτων (infant formula) πρέπει να εξασφαλίζουν ότι κάθε εμπορευματοκιβώτιο έχει ένα σαφές, ευδιάκριτο και εύκολα αναγνώσιμο και κατανοητό μήνυμα τυπωμένο πάνω σε αυτό ή σε μία ετικέτα που δεν μπορεί εύκολα να αποκολληθεί από αυτό, σε κατάλληλη γλώσσα, και το οποίο περιλαμβάνει όλα τα ακόλουθα σημεία:

α) τις λέξεις "Σημαντική Ειδοποίηση" ή αντίστοιχές τους,

β) δήλωση σχετικά με την ανωτερότητα του θηλασμού

γ) δήλωση ότι το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο κατόπιν σύστασης από έναν επαγγελματία υγείας ως προς την αναγκαιότητα για τη χρήση του και την κατάλληλη μέθοδο χρήσης,

δ) οδηγίες για τη σωστή παρασκευή, καθώς και προειδοποίηση για τους κινδύνους για την υγεία εξαιτίας λανθασμένης παρασκευής.

Ούτε το εμπορευματοκιβώτιο ούτε η ετικέτα πρέπει να περιέχουν εικόνες βρεφών, ούτε άλλη εικόνα ή κείμενο που μπορεί να εξιδανικεύουν τη χρήση βρεφικών γαλάτων (infant formula). Μπορούν, εντούτοις, να φέρουν γραφική παράσταση για την εύκολη αναγνώριση του προϊόντος ως υποκατάστατο του μητρικού γάλακτος και εικόνες για την επεξήγηση των μεθόδων παρασκευής του.

Οι όροι "ανθρώπινος", "μητρικός" ή παρόμοιοι όροι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται. Ένθετα που δίνουν επιπλέον πληροφορίες για το προϊόν και τη σωστή χρήση του, υποκείμενα στους ανωτέρω όρους, μπορούν να περιέχονται στη χονδρική ή λιανική συσκευασία. Όταν οι ετικέτες δίνουν οδηγίες για την τροποποίηση ενός προϊόντος σε βρεφικό γάλα (infant formula), πρέπει να εφαρμόζονται τα ανωτέρω.

9.3 Τα προϊόντα διατροφής στο πλαίσιο αυτού του Κώδικα, τα οποία πωλούνται για τη σίτιση βρεφών και δεν καλύπτουν όλες τις προδιαγραφές ενός βρεφικού γάλακτος (infant formula) αλλά μπορούν με την κατάλληλη επεξεργασία να γίνουν βρεφικό γάλα (infant formula), πρέπει να φέρουν στην ετικέτα προειδοποίηση ότι το ανεπεξέργαστο προϊόν δεν πρέπει να είναι η μόνη πηγή διατροφής ενός βρέφους. Δεδομένου ότι το ζαχαρούχο συμπυκνωμένο γάλα δεν είναι κατάλληλο για τη σίτιση βρεφών, ούτε για χρήση ως κύριο συστατικό σε βρεφικά γάλατα (infant formula), η ετικέτα του δεν πρέπει να περιέχει οδηγίες για το πώς θα τροποποιηθεί για αυτόν τον σκοπό.

9.4 Η ετικέτα των τροφίμων στο πλαίσιο του παρόντος Κώδικα πρέπει επίσης να δηλώνει όλα τα ακόλουθα σημεία:

α) τα χρησιμοποιούμενα συστατικά

β) τη σύνθεση /ανάλυση του προϊόντος,

γ) τις απαιτούμενες συνθήκες αποθήκευσης και

δ) τον αριθμό παρτίδας και την ημερομηνία πριν από την οποία το προϊόν πρέπει να καταναλωθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις κλιματολογικές συνθήκες και τις συνθήκες αποθήκευσης κάθε χώρας.